Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Regulamin

Regulamin Mistrzostw Polski w Escape Roomach

Organizatorem Mistrzostw Polski w Escape Roomach jest Jakub Caban, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Lockme Jakub Caban” z siedzibą we Wrocławiu (53-601), ul. Tęczowa 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: 898-209-36-73.

Kontakt z organizatorami możliwy jest pod adresem e-mail: hello@polandescape.com.

 

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Drużyna – zespół od 2 do 4 osób fizycznych, które wspólnie biorą udział w Mistrzostwach, spośród których jedna osoba pełni funkcję kierowniczą (kapitan);
 2. Mistrzostwa – Mistrzostwa Polski w Escape Roomach;
 3. Organizator – Jakub Caban, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Lockme Jakub Caban” z siedzibą we Wrocławiu (53-601), ul. Tęczowa 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: 898-209-36-73;
 4. Pokój – pokój typu escape room, należący do podmiotu współpracującego z Organizatorem w organizacji Mistrzostw; podmiotami współpracującymi są właściciele Pokoi,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://polandescape.com/regulamin ;
 6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://lockme.pl

 

§2

Informacje ogólne

 1. Mistrzostwa odbywają się między czerwcem a grudniem 2018 roku i mają na celu wyłonić najlepszą Drużynę spośród Drużyn biorących udział w Mistrzostwach.
 2. Mistrzostwa prowadzone są w trzech etapach: eliminacyjnym, regionalnym i finałowym.
 3. Etap eliminacyjny odbywa się w sieci Internet w dniach od 16 czerwca do 23 czerwca 2018 roku. Szczegółowy opis etapu eliminacyjnego znajduje się w § 4 Regulaminu.
 4. Etap regionalny odbywa się w wybranych Pokojach zlokalizowanych w różnych  miastach w Polsce między lipcem a październikiem 2018 roku. Szczegółowy opis etapu regionalnego znajduje się w § 5 Regulaminu.
 5. Etap finałowy odbędzie się do końca grudnia 2018 roku we Wrocławiu. Dokładna data etapu finałowego zostanie podana najpóźniej miesiąc przed jego rozpoczęciem. Etap finałowy polegać będzie na rozwiązaniu – w jak najszybszym czasie, przez każdą z Drużyn – wyznaczonego przez Organizatora Pokoju (przejście Pokoju). Szczegółowy opis etapu finałowego zostanie określony w odrębnym regulaminie, który zostanie przedstawiony Drużynom biorącym w nim udział przed jego rozpoczęciem, najpóźniej do dnia 1 września 2018 roku na stronie Mistrzostw.
 6. Drużyna, która zwycięży w Mistrzostwach, zostanie nagrodzona w sposób opisany w § 8 Regulaminu.

 

§3

Udział w Mistrzostwach

 1. Udział w Mistrzostwach mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają konto użytkownika w Serwisie.
 2. Udział w Mistrzostwach mogą wziąć również niepełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają konto użytkownika w Serwisie, pod warunkiem, że uzyskają na to zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na piśmie, a dokument potwierdzający zgodę dostarczą Organizatorowi do momentu zgłoszenia udziału Drużyny w Mistrzostwach drogą mailową. Osoba niepełnoletnia nie może pełnić funkcji kapitana Drużyny.
 3. Udziału w Mistrzostwach nie może wziąć osoba, która jest:
  1. członkiem najbliższej rodziny Organizatora,
  2. pracownikiem Organizatora,
  3. związana z Organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z Organizatorem, która ma na celu współpracę przy organizacji Mistrzostw.
 4. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
  1. wstępnych,
  2. zstępnych,
  3. rodzeństwo,
  4. małżonka,
  5. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.
 5. Udział w Mistrzostwach możliwy jest wyłącznie w ramach Drużyny, która może liczyć od 2 do 4 osób.
 6. W celu wzięcia udziału w Mistrzostwach, należy zgłosić udział Drużyny w Mistrzostwach. Zgłoszenie udziału Drużyny możliwe jest z poziomu strony https://www.polandescape2018.lockme.pl i polega na wypełnieniu, a następnie przesłaniu formularza rejestracyjnego.
 7. Zgłoszenie udziału Drużyny w Mistrzostwach możliwe jest do końca trwania pierwszego etapu eliminacji, tj. 23 czerwca do godziny 12:00.
 8. W formularzu rejestracyjnym należy wskazać:
  1. nazwę Drużyny,
  2. członków Drużyny wraz z danymi umożliwiającymi spełnianie przez wymogów wskazanych w §3 pkt 1 oraz §3 pkt 2.
 9. W celu przesłania formularza rejestracyjnego konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Mistrzostwach. Akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Mistrzostwach są dobrowolne, ale niezbędne, by móc przesłać formularz i wziąć udział w Mistrzostwach. Akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Mistrzostwach są równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Mistrzostwach przez wszystkich członków Drużyny.
 10. Każdy z członków Drużyny otrzyma potwierdzenie udziału w Mistrzostwach za pośrednictwem systemu powiadomień w Serwisie.
 11. Zmiana składu Drużyny jest możliwa na każdym etapie Mistrzostw, z wyjątkiem osoby dokonującej zgłoszenia udziału Drużyny. Niedozwolone jest również dołączanie do drużyny osób, które we wcześniejszych etapach Mistrzostw reprezentowały inną drużynę.

 

§4

Etap eliminacyjny

 1. Etap eliminacyjny odbędzie się za pośrednictwem sieci Internet w dniu 16 czerwca 2018, o godzinie 12:00.
 2. Etap eliminacyjny polega na rozgrywce on-line w grę typu point-and-click.
 3. Dostęp do etapu eliminacyjnego wszyscy członkowie wszystkich Drużyn uzyskają o tej samej godzinie i w tym samym dniu. Każdy z członków Drużyny przechodzi poziom przy swoim komputerze w ramach jednej Drużyny.
 4. Każdy z członków Drużyny może logować się do gry niezależnie od pozostałych członków Drużyny. Logowanie następuje z poziomu konta użytkownika w Serwisie. Każdy z członków Drużyny powinien logować się na innym komputerze niż pozostali członkowie Drużyny.
 5. Postępy w grze każdego z członków Drużyny przypisywane są Drużynie. Postęp Drużyny jest wspólny dla wszystkich jej członków.
 6. Celem rozgrywki jest ukończenie poziomu gry typu point-and-click w jak najszybszym czasie. Na etapie podsumowania wyników Organizator bierze pod uwagę czas przejścia przez etap eliminacyjny Drużyny.
 7. Czas przejścia poziomu eliminacyjnego przez Drużynę jest liczony od momentu uzyskania dostępu, o którym mowa w pkt. 3. Oznacza to, że czas przejścia dla wszystkich Drużyn jest liczony od tej samej daty i godziny.
 8. Drużyna musi ukończyć grę, aby móc wziąć udział w kolejnym etapie Mistrzostw.
 9. Przed przystąpieniem do rozgrywki, każdy z członków Drużyny powinien zapoznać się z poradnikiem, który dostępny jest pod adresem https://polandescape.com/blog.
 10. Spośród wszystkich Drużyn biorących udział w Mistrzostwach, do kolejnego etapu (regionalnego) przejdzie 60 drużyn, które ukończyły etap eliminacyjny w najszybszym czasie. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby Drużyn przechodzących do drugiego etapu rozgrywki. Z pozostałych Drużyn zostanie sporządzona lista rezerwowa w kolejności ukończenia etapu eliminacyjnego w najszybszym czasie.
 11. Prowadząc rozgrywkę, każdy z członków Drużyny powinien zachowywać się w sposób zgodny z prawem, regulaminem Serwisu i dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji z Mistrzostw Drużyny, której członek zachowuje się w sposób sprzeczny z prawem, regulaminem Serwisu lub dobrymi obyczajami.
 12. Zabronione jest podejmowanie przez członków Drużyny jakichkolwiek działań mających wypaczać naturalny przebieg rozgrywki, w szczególności poprzez zastosowanie środków technicznych wpływających na mechanizm rozgrywki, a także udostępnianie rozwiązań innym osobom w jakikolwiek sposób. W razie stwierdzenia takich działań, Organizator może dokonać dyskwalifikacji Drużyny z Mistrzostw.
 13. Wyniki etapu eliminacyjnego zostaną udostępnione do wiadomości wszystkich Drużyn biorących udział w Mistrzostwach najpóźniej do dnia 25 czerwca 2018 roku za pośrednictwem serwisu Mistrzostw znajdującego się pod adresem https://polandescape.com, a także profilu Mistrzostw prowadzonym na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/PolandEscape.

 

§5

Etap regionalny

 1. Etap regionalny, zwany również lokalnym, odbywa się w wybranych Pokojach zlokalizowanych w różnych w miastach w Polsce między lipcem a październikiem 2018 roku. Dokładne daty odbycia się etapu regionalnego w poszczególnych miastach zostaną udostępnione w momencie ogłoszenia wyników etapu eliminacyjnego.
 2. W etapie regionalnym biorą udział Drużyny, które zakwalifikowały się do tego etapu zgodnie z § 4 ust. 10 Regulaminu.
 3. Drużyny będą mogły zapisać się do etapu regionalnego w wybranej przez siebie lokalizacji. Kolejność zapisów Drużyn będzie zależna od miejsca danej Drużyny w etapie eliminacyjnym. Możliwości zapisów będą otwierane w wyznaczonym czasie dla każdej Drużyny z osobna, począwszy od drużyny z najlepszym czasem ukończenia etapu eliminacyjnego, poprzez przesłanie członkom Drużyny linku do formularza zapisu.
 4. Każda Drużyna może zapisać się na rozgrywkę regionalną w dowolnej lokalizacji.
 5. W przypadku, gdy zakwalifikowana do etapu regionalnego Drużyna nie będzie mogła wziąć w nim udziału, jej miejsce zajmuje Drużyna z listy rezerwowej z najlepszym czasem ukończenia etapu eliminacyjnego. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału tej Drużyny w etapie regionalnym, proces ten będzie powtarzany aż do zapełnienia wszystkich miejsc w etapie regionalnym.
 6. Każda drużyna ma 24 godziny na zarejestrowanie się do gry w etapie regionalnym, począwszy od godziny otwarcia przypisanej do niej tury zapisów. Brak zapisu w wyznaczonym czasie będzie skutkował dyskwalifikacją, a prawo do zapisów na jej miejsce otrzyma Drużyna z listy rezerwowej z najlepszym czasem ukończenia etapu eliminacyjnego. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału tej Drużyny w etapie regionalnym, proces ten będzie powtarzany aż do zapełnienia wszystkich miejsc w etapie regionalnym.
 7. Etap regionalny polega na przejściu Pokoju przez każdą z Drużyn.
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych z udziałem Drużyny w etapie regionalnym, należy niezwłocznie zgłosić się do Organizatora najpóźniej 14 dni przed wyznaczonym dla danej Drużyny terminem przejścia Pokoju.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywki ze względu na problemy techniczne dotyczące danego Pokoju. W takiej sytuacji, Drużyna zostanie poinformowana o wyznaczeniu nowego terminu rozgrywki najpóźniej tydzień przed tym terminem. Drużyna zobowiązana jest potwierdzić swoje przybycie na miejsce rozgrywki w nowym terminie najpóźniej trzy dni przed tym terminem. W razie niemożności stawienia się na nowy termin rozgrywki, Organizator zaproponuje Drużynie jeszcze jeden dodatkowy termin rozgrywki. W razie braku potwierdzenia lub niemożności stawienia się na dodatkowym terminie rozgrywki, Drużyna ulega dyskwalifikacji i nie bierze dalej udziału w Mistrzostwach.
 10. Każda Drużyna zobowiązana jest do przybycia na miejsce rozgrywki najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym terminem. W razie braku przybycia Drużyny w tym terminie, Drużyna ulega dyskwalifikacji i nie bierze dalej udziału w Mistrzostwach.
 11. W przejściu Pokoju powinni wziąć udział wszyscy członkowie Drużyny. Do udziału w rozgrywce mogą zostać dopuszczone również Drużyny w niepełnym składzie pod warunkiem, że na wyznaczony termin rozgrywki stawią się przynajmniej dwaj członkowie początkowego składu Drużyny. W przeciwnym przypadku Drużyna ulega dyskwalifikacji i nie bierze dalej udziału w Mistrzostwach.
 12. Jeżeli z przyczyn losowych etap regionalny musi odbyć się bez kapitana, Drużyna ma obowiązek wyznaczenia nowego kapitana i podania Organizatorowi jego danych kontaktowych, nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem przejścia Pokoju.
 13. Po zakończeniu rozgrywki, podmiot współpracujący z Organizatorem, do którego należy Pokój, spisuje raport z rozgrywki dotyczący danej Drużyny, w którym znajdą się informacje o czasie przejścia Pokoju oraz ewentualnych uwagach lub zastrzeżeniach dotyczących przebiegu gry. Raport zostanie sporządzony w dwóch kopiach podpisanych przez podmiot współpracujący z Organizatorem, do którego należy Pokój oraz wszystkich członków Drużyny.
 14. Podmiot współpracujący z Organizatorem, do którego należy Pokój, dokona rejestracji wideo przebiegu przejścia Pokoju każdej Drużyny i przekaże go Organizatorowi. Materiały z rozgrywek będą służyły do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z grą. Przystąpienie do rozgrywki jest jednoznaczne z wyrażeniem przez wszystkich członków Drużyny zgody na utrwalenie jej przebiegu w postaci zapisu wideo.
 15. Do kolejnego etapu (finałowego) przejdą po dwie Drużyny z każdego regionu, które w najszybszym czasie przejdą Pokój. W sytuacji, w której dwie lub więcej Drużyn przejdzie Pokój w tym samym czasie, przeprowadzona zostanie dogrywka w postaci gry logicznej. Zasady dogrywki zostaną przedstawione jej uczestnikom przed przystąpieniem do niej.
 16. Wyniki etapu lokalnego w poszczególnych regionach zostaną udostępnione do wiadomości najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia etapu w danej lokalizacji za pośrednictwem serwisu Mistrzostw znajdującego się pod adresem: https://polandescape.com, a także profilu Mistrzostw prowadzonym na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/PolandEscape/.

 

§6

Przejścia Pokoi – postanowienia wspólne

 1. Podczas etapu regionalnego rozgrywki odbywają się w Pokojach.
 2. Każdy Pokój ma swój regulamin, który wszyscy członkowie drużyny zobowiązani są przestrzegać.
 3. Każdy Pokój ma swojego moderatora rozgrywki, do którego poleceń, instrukcji i wskazówek członkowie wszystkich Drużyn zobowiązani są się stosować.
 4. W sytuacji, w której członkowie Drużyny łamią postanowienia regulaminu Pokoju, nie stosują się do poleceń, instrukcji, wskazówek moderatora gry lub zachowują się w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie rozgrywki, moderator rozgrywki może nie dopuścić Drużyny do rozgrywki lub przerwać rozgrywkę w jej trakcie. Powoduje to dyskwalifikację Drużyny – Drużyna nie bierze dalej udziału w Mistrzostwach. Przez zachowanie uniemożliwiające przeprowadzenie rozgrywki rozumie się, w szczególności, pozostawanie w stanie nietrzeźwości, odurzenia, upojenia, agresywne zachowanie, nadużywanie przekleństw i inne zachowania sprzeczne z prawem, regulaminem Pokoju lub dobrymi obyczajami.
 5. W każdym Pokoju Drużyna ma określony czas na jego przejście. Jeżeli Drużyna nie przejdzie Pokoju w tym czasie, zobowiązana jest opuścić pokój, a rozgrywkę uznaje się za nieukończoną.
 6. Jeżeli w trakcie przechodzenia Pokoju nastąpi usterka techniczna, uczestnicy rozgrywki zostaną poproszeni o jej przerwanie i poczekanie na naprawienie usterki w odosobnieniu. Czas przeznaczony na naprawę usterki nie wlicza się do czasu rozwiązania zagadki.
 7. Jeżeli w trakcie rozgrywki w Pokoju nastąpi usterka techniczna, która nie może zostać naprawiona w ciągu dwóch godzin, uczestnicy rozgrywki zostaną poproszeni o jej przerwanie. W takiej sytuacji etap Mistrzostw, w ramach którego prowadzona była rozgrywka, zostanie powtórzony w innym terminie oraz w innym Pokoju.
 8. Mistrzostwa odbywają się w Pokojach należących do podmiotów współpracujących z Organizatorem w organizacji Mistrzostw. Organizator dołożył należytej staranności, by zapewnić uczestnikom Mistrzostw maksimum bezpieczeństwa i zabawy, jednakże wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą te podmioty współpracujące. Każdy uczestnik Mistrzostw, biorąc w nich udział, przyjmuje powyższe do wiadomości i zrzeka się względem Organizatora wszelkich roszczeń z tytułu szkód i krzywd wyrządzonych w trakcie i w związku z udziałem w Mistrzostwach, z wyjątkiem tych za które Organizator ponosi wyłączną winę umyślną.

 

§7

Dzika karta

Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w Mistrzostwach na etapie regionalnym lub finałowym Drużyn, które nie przeszły wcześniejszych etapów lub które w ogóle nie zgłosiły udziału w Mistrzostwach (dzika karta).

 

§8

Nagrody

 1. Drużyna, która zwycięży w Mistrzostwach, otrzyma nagrodę główną w postaci pamiątkowego pucharu oraz wycieczki do Budapesztu, której wartość i szczegóły zostaną określone w odrębnym regulaminie dotyczącym etapu finałowego, o którym mowa w § 2 ust. 5.
 2. Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych nagród dla członków Drużyn biorących udział w Mistrzostwach, w szczególności dla członków Drużyny, która zwyciężyła w Mistrzostwach. Jeżeli Organizator podejmie decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród, poinformuje o tym uczestników Mistrzostw, ogłaszając jednocześnie postać nagród oraz ich wartość.
 3. Wartość każdej przekazanej nagrody, za wyjątkiem pamiątkowego pucharu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podlega opodatkowaniu stosownie do obowiązujących przepisów.
 4. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie związanym z udziałem w Mistrzostwach, płatnikiem podatku od tej nagrody jest Organizator. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie związanym z udziałem w Mistrzostwach, nagroda w konkursie stanowi dla niej przychód z tej działalności i zobowiązana jest opodatkować ją wraz innymi przychodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami (stosownie do wybranej formy opodatkowania).
 5. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie związanym z udziałem w Mistrzostwach, nagroda pieniężna nie jest wypłacana jej zdobywcy, ale zatrzymywana przez Organizatora na poczet podatku, który Organizator przekaże do właściwego urzędu skarbowego w imieniu zdobywcy nagrody.
 6. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną. Zdobywcom nagród nie przysługują roszczenia pieniężne o wypłatę równowartości nagród.
 7. Uprawnienie do uzyskania nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.
 8. Zdobywcy nagrody, którzy nie prowadzą działalność gospodarczej w zakresie związanym z udziałem w Mistrzostwach zobowiązani są przekazać Organizatorowi swoje dane osobowe niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązków płatnika w zakresie podatku od zdobytych nagród. W tym celu, Organizator poprosi zdobywców nagród o wypełnienie specjalnego formularza.
 9. Jeżeli zdobywca nagrody nie będzie obecny podczas imprezy, o której mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu, nagroda zostanie mu wysłana pocztą. W tym celu, zdobywca nagrody będzie musiał przekazać Organizatorowi swoje dane adresowe.  W razie nieprzekazania danych osobowych w ciągu 7 dni od wezwania do tego przez Organizatora, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

§9

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Mistrzostwami można składać w czasie trwania Mistrzostw w ciągu 5 dni od dnia zakończenia etapu eliminacyjnego i regionalnego elektroniczne na następujący adres e-mail hello@polandescape.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz żądania składającego reklamację.
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 7 dni od jej doręczenia w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została mu doręczona.

 

§10

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych członków Drużyn biorących udział w Mistrzostwach jest Organizator.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe członków Drużyn biorących udział w Mistrzostwach wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Mistrzostw oraz przekazania nagród.
 3. Organizator gwarantuje poufność przekazanych mu danych osobowych.
 4. Członkowie Drużyn biorących udział w Mistrzostwach mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Mistrzostwach.

 

§11

Pozostałe postanowienia

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem https://polandescape.com/regulamin.
 2. Postanowienia Regulaminu oraz oraz obowiązujących przepisów są wyłączną podstawą przeprowadzenia Mistrzostw.